Kategorie
Informace
+420 721 512 151
Doprava a platba
Prodejna

Obchodní podmínky (platné do 15.5.2023)

Tato verze obchodních podmínek je zastaralá. Aktuální znění obchodních podmínek naleznete na tomto odkaze.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy pro spotřebitele

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1. Kontaktní údaje:

NÁZEV: SALON KOMPLET, s.r.o.
SÍDLO: Smotlachova 583/4, 142 00 Praha 4 - Kamýk
IČO: 26741768
zapsaná: spisová značka C 90883 u Městského soudu v Praze
DIČ: CZ26741768
tel: +420 257 810 601, +420 721 512 151
email: info@salon-komplet.cz, objednavky@salon-komplet.cz


PROVOZOVNA:
SALON KOMPLET, s.r.o.
Radotínská 2249
252 28 Černošice u Prahy
okr. Praha-západ

2. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SALON KOMPLET, s.r.o. se sídlem Smotlachova 583/4, 14200 Praha 4, identifikační číslo: 26741768, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 90883, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (tj. osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání), řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.
Je-li smluvní stranou osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (distančních smlouvách), které je obsaženo v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána zákazníkovi společně s objednaným zbožím a přístupná v Zákaznické sekci internetového obchodu, po přihlášení k osobnímu účtu zákazníka.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.hair-style.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.hair-style.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


3. Objednávka zboží


Internetový obchod www.hair-style.cz je katalogem zboží. Každé jednotlivé zboží je náležitě identifikováno kódem a popsáno názvem. Rozměry, barva, váha, výkony, kapacita a další údaje uvedené na stránkách jsou údaji informativními a vycházejí z údajů výrobců.
Součástí informací o zboží je i jeho cena, která je prezentována včetně DPH a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Ceny uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Souhlasím a chci odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Je-li kupujícím osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Způsoby platby

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Způsoby plateb:
• platba v hotovosti (pouze při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího)
• platba dobírkou
• platba bankovním převodem
• on-line splátkový prodej

Dodavatel je oprávněn v určitých případech požadovat před dodávkou zálohu ve výši až
100 % hodnoty objednávky. V případě, že zákazník nesouhlasí se zaplacením zálohy, májí prodávající i zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky nebo v případě že zákazník v minulosti nepřevzal zásilku zaslanou na dobírku, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
U nevyžádaných plateb prodávající nevrací poplatky účtované bankovními společnostmi.

5. Dodání zboží


Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Ve vyjímečných případech může být dodací lhůta delší. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího ohledně dalšího postupu. U zboží, které není na skladě, může být dodací lhůta 5 až 8 týdnů od objednání, v závislosti na druhu výrobku.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Dopravu zboží na určenou adresu zajišťuje prodávající. Náklady na dopravu se stanovují v závislosti na zvoleném způsobu dopravy, přepravní vzdálenosti a rozměrům zboží. Vzhledem k povaze prodávaného zboží, zejména jeho rozměrům a váze, je možné, že náklady na dopravu budou stanoveny individuálně s přihlédnutím ke skutečně vynaloženým nákladům. Prodávající se zavazuje zákazníka o skutečné výši nákladů na dopravu informovat před zahájením přepravy zboží. Nesouhlasí-li zákazník s výši nákladů na dodání zboží, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Informace o dopravě a platbě jsou dostupné na stránce Doprava a platba.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující může objednávku stornovat pouze do okamžiku expedice objednaného zboží. Storno je třeba provést telefonicky na tel. 257 810 601, 257 811 291 nebo 721 512 151, případně emailem na objednavky@salon-komplet.cz.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží přestalo vyrábět nebo dodávat nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, případně od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny Radotínská 2249, 25228 Černošice nebo emailem na adresu objednavky@salon-komplet.cz. Náklady spojené s předáním zboží zpět dodavateli nese v tomto případě kupující.

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od:
• kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
• kupní smouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a
z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to bezhotovostně na účet udaný kupujícím.
Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. Práva a povinností z vadného plnění, záruční doba

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní výrobce nebo dovozce zboží do ČR. Kupující, který je podnikatelem, může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 12 měsíců (není-li stanoveno jinak) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady.

Je-li kupujícím spotřebitel, během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží ve 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené na obalu zboží nebo v připojeném návodu, je-li kupujícím spotřebitel.

V této lhůtě může kupující spotřebitel uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Záruka za jakost

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Záruka se nevztahuje na:
– vady vzniklé běžným používáním
– nesprávným použitím výrobku, použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze
– nesprávným skladováním nebo umístěním výrobku v nevhodném prostředí
– fyzickým poškozením výrobku, poničením a jinými vadami, které zcela zřejmě nejsou v souladu s běžným používáním výrobku.

8. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, doklad o koupi (daňový doklad), popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven současně s fakturou a je třeba ho při reklamaci předložit. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Kupující spotřebitel je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který je podnikatelem. Reklamaci uplatněnou kupujícím podnikatelem, včetně odstranění vady vyřídí prodávající v nejkratší možné lhůtě.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku telefonicky, e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

Místem pro doručení reklamace prodávajícímu se rozumí adresa provozovny prodávajícího:
SALON KOMPLET, s.r.o.
Radotínská 2249
252 28 Černošice
okres Praha-západ

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa provozovny, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
• požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje také objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

11. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: SALON KOMPLET, s.r.o, Radotínská 2249, 252 28 Černošice
adresa elektronické pošty: info@salon-komplet.cz
telefon: 257 810 601, 721 512 151

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 1. 2014. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit.
Poslední úprava: 15. 02. 2021